TRAJNI IZPIS

Trajni izpis otroka iz vrtca starši sporočijo najkasneje 15 dni pred nameravanim izpisom. Starši lahko izpišejo otroka z zadnjim dnem v mesecu. Obrazec za trajni izpis najdete na spletni na spodnji povezavi:

Obrazec za trajni izpis iz vrtca

Oddate ga vzgojiteljici ali v tajništvu šole.

ZAČASNI IZPIS – POČITNIŠKA REZEVACIJA

Starši lahko začasno izpišete otroka v obdobju od 1. julija do 31. avgusta. Počitniško odsotnost najavite na obrazcu »Začasna izpisnica – počitniška rezervacija«, ki ga dobite na spodnji povezavi, in ga oddate vzgojiteljici najkasneje do 15. junija oz. izjemoma 15 dni pred počitniško rezervacijo z utemeljeno vlogo. Rezervacijo lahko uveljavite za obdobje od najmanj 10 delovnih dni, s poljubnim datumom prvega dne odsotnosti, do dveh mesecev, s prvim dnem odsotnosti 1. 7.
V tem času plačujete rezervacijo v višini 30% vašega plačilnega razreda brez prehrane. Če imate v vrtec hkrati vključenih več otrok, lahko uveljavljate poletno rezervacijo samo za prvega otroka.

Obrazec za začasni izpis iz vrtca

 

ZNIŽANJE PLAČILA VRTCA ZARADI DALJŠE OTROKOVE ODSOTNSOTI IZ ZDRAVSTVENIH RAZLOGOV

Starši otrok, za katere je Občina Kanal ob Soči po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca in imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo dodatno znižanje plačila za prvega otroka v primeru daljše opravičene odsotnosti otroka in sicer več kot 15 zaposrednih obračunskih dni iz zdarvstvenih razlogov. Za dneve odsotnosti iz zdravstevnih razlogov plačajo 50 % od njihovga dohodkovnega razreda.

Vlogo za oprostitev plačila vrtca zaradi daljše odsotnosti iz zdravstvenih razlogov s priloženim zdravniškim potrdilom oddate na Občino Kanal ob Soči najkasneje v roku 5 zaporednih obračunskih dni od zaključka odsotnosti otroka.

Vloga za oprostitev plačila

(Visited 56 times, 1 visits today)